Wikia


Mäöres zien Gezèt
de gezèt in g'm Lèmbörgsje in aller oetstenjiger wikinaasjer

Rèchsj euverwinning dèr lenjesverkeziginger vervlöjjig die ko-alliesje neet.

SAENTEIM: Die lès stömmer zeen dèsdaags tö lenje getèldj gewaore. De Raod ven Verstenje haet die oetkómminger dèr verkeziginger perfèkgekaos èn haet die euvergebleve zeiteler aan die aaj ko-alliesjemidgliedjspartieër gegaeve. d'n Euverwinner dèr verkeziginger is d'r vólkelike Féliep de Wintjer. Zien partie, Lies 14 (De Wintjer), wös óm ven g'r viefènzeuventig zeiteler d'rs neuge tö bemechtige. d'n Euververlezer is de Vriehedliker Partie. De landjszaal zöl inkel nuuj gezichter bevedje, wiel de verkleining achter 75 zeiteler'n versjuving veroearzaak haet.
De nuuje landjszaal zöl zieër rèchsj waeren evergliek mid g'r aajer bezittinger. In 2010ᵉ woor 32,9% rèchsj, 22,5% mid èn 49% linksj. Noe zeen dees óphöngerj betrèkkelikerwies 38,6%, 29,4% èn 32%. Die ènsigs linksj partie die gein zeiteler verlaoren haet is Greun Mäöres. Vólges spésieëlister is de groeat versjuving veroearzaak dórch die klein daozeenderighed èn invlood dèr PvgA èn d'n oetereinval dèr vas linksj-rèchsjverhaajinger i g'r oeasteliker äölinger. Dezen oetereinval kèn me-n haeraansjuven óp 't wórd èn traog bleid dèr lekaol leujmaeker achter 'ne reiksj aan aersbeivinger aan g'm beginne dès jaors, dae ven bao viefhóngerdj luuj 't laeve gevèrg höbber èn twieë stej èn versjèllendjer dörper verneeldj haet. Dees staad zeen stènnag èng hèrbówwe gewaore.
'nen Biejige raeje veur g'r versjuving is 'd versjiene dès vólkeliks, wiedrèchsj póllediegkers Féliep de Wintjer, dae haet veurgestèldj óm al oetstenjig luuj de grènsj euver tö zètten èn óm die mäöreser mènderhed achter g'm Aedslenje tö zètte. De kans det t'r ènnig vórm aan invlooje i g'm landjszale bekömp is dórchgäöndj behuuerlik klein. Die aaj ko-alliesje, bestäöndj oed g'r Partie Veur Interraciaal Rech, g'r Landjsbórspartieë, Greun Mäöres èn g'm Kèrksbónje, zöl nag ömmer 'n mieëderhed i g'm landjszale behaajen èn dewiel emach blieve.

Die insjrievinger veur g'r verkeziginger zeentj euver

SAENTEIM: Die insjrievinger veur g'r verkeziginger Mäöresès zeentj euver. 'd Insjrif èn die aanmèljing zeentj neet mieë muuegelik. Óp g'm ieëstem dage fibberwaries zöl d'n oetkóms bekèndj gemaak waeren èn zöl e nuuj kabinèt aantraeje. De Raod ven Verstenje is sjoean zwaorelik gaederendj euver g'r bäöring dèr euverzeiteler. Oos Wes Ilava èn Bèr Mans zöllentj ieësdaags toet 'ner wèrkeliker oetkómming kómme.

Oos Wes Ilava guuef haer veur bevónkeliker skriening bie g'r Behaajelik Kèrstelik Partieë Lovieës

LOVIË: Wiedet Oos Wes Ilava veurig jaor zien aaj partie Lies Oos Wes Ilava (LOWIA) hèrlaefdje dach t'r nömmer det 'd zoea wied zów kómmen èn zoea hèrvólg zów waere. 'd Waar sjoean zie gemèndje ouch neet. Det waar naomelik nör die kèrstelik stöm laoten huuere i g'm landjszale, meh rasj bleek dit neet mieë muuegelik tö zeen. Noe guuef t'r ónthaerslaag d'rómb. «Deen ich baeterer skriening had gemaak tö g'r aannömming dèr midgliejer, zówwe 'ch 'd euverdeil dèr noewer midgliejer gaar-oet èng in miener partie gelaoten höbbe,» zoea bekós t'r, «went mien partie waar gemèndj veur waorelik kèrsteliker, veurstäöndj aan kaddeliegker, luuj. Die kriddiegk die me mir goof veur g'r euverbehaajelikerhed èn g'm ónhaeraanlaote dèr vröj, óngóddeliker èn möslim brach mich toet g'r haerzening miener èèger rieëgeler toet 'ner wiejer haeraanlaoting dèr luuj die zich aanstoeadje veur midgliejerssjap. Toet mienem spiete, spóntj, kinne 'ch noesjiks kónkeldieëre det dit toet 'ner zwaorer antjkèrkeliker varing gelijjen haet.»

Ko-alliesje Klein Sjótlandjs gevalle

KLEIN SJÓTLANDJ: Gister is die ko-alliesje ven g'm wèste Klein Sjótlandjs óffesjieël gevalle. Die ko-alliesjevórming waar neet zónger perblieëmer. De Scottis Naitional Pairtie, de Partieë veur g'r Arbijjer èn de lekaol Behaajelik Partie vórmdjentj i g'm wèste 'n midko-alliesje taenge g'r vergemèndjeliking dès wèstès. Die Behaajelik Partie had dao ven begins aaf aan möjdje mit, mer had dóch midgegangen i g'r ko-alliesje. Gister maakdje zeitelshaajer Rón Swinney bekèndj 'd vertroewen in ziener ko-alliesjemidgliejer tö höbbe lósj gelaote. 'n Nuuj ko-alliesje kèn neet gevórmp waere, wiel veer dèr ach zeiteler taenge g'r vergemèndjeliking zeen èn veer dèr ach zeiteler veur g'r vergemèndjeliking zeen. Die vergemèndjeliking is denouch 'n braekingspöntj. Waorsjienlik waerentj nuuj verkeziginger veurgesjreve in fibberwarieë 2011, tö gliekem tieje mid g'r lenjesverkeziginger.


Stèrn
Dees ziej is verwikiedj gewaore. Dees ziej is beslaoten es ein ózzer gooj ziej tö zeen. Mieë daereuver luues se-n hie.
Stèrn