Wikia


Miehuenhfuiil

Miè huè nh fuììl óp g'm aad-mäöresem sjrifte.

Miè huè nh fuììl (sjoean laevendjig nuujjaor) is 'd aads bekèndj dókkemèntj i g'm Aad-Mäörese èn is ópgesjreve gewaoren i g'm jaore 23 veur Kèrstös. 'd Dókkemèntj is gesjreve gewaore dórch Kèènèet Lhkâmenííõ. 'd Is 'nen tèllingsbönjel mid vólkstèllinger.

Inhaadj Edit

De vólgenj tèllinger zeen tö vinjen i g'm bönjele:

 • Sháánuèt ünyõhi (ieësten bönjel)
  • Khüûníìt kü hüítïl ('t sjaop mit lös veur g'm laeve)
  • Nháàän! Kübütím küíí! (luuj, loester èns!)
  • Tääbíí hÿ (ich leef öch)
  • Küdãnî ö ökô ó ökò ('d versjèl tösjer ouge èn boume)
  • Khäÿdsíí hãkíílìn (eppel rape)
  • Káánìn dõ huè nh fuììlum (haopen óp 'nen laevendjigem, nuujem jaore)
  • Fuììli kììru (jaorskrenkdje)

Zuuch ouch Edit


Stèrn
Dees ziej is verwikiedj gewaore. Dees ziej is beslaoten es ein ózzer gooj ziej tö zeen. Mieë daereuver luues se-n hie.
Stèrn
Edit
Dees ziej is e stömpke: 'n kórt ziej mid broekber inlichtinger die dóch nuuedig oedgebrèdj deentj tö waere.
Doe kins ós hèlpe dórch 'n oet tö brèjje.
Plus